حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co

حفره‌ها kindle حفره‌ها Epub?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

?خون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن ا?.

حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co

❮Download❯ ➾ حفره‌ها Author گروس عبدالملکیان – Amateur-sleuth.co دره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده استخون همین حالا دارددر انارها جمع می‌شودمن امابر تپه‌ای نشسته‌امدره‌ها گلوله خورده‌اندجنگل گلوله خورده اس?.

حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co

حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co

10 thoughts on “حفره‌ها

 1. رؤیا رؤیا says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubگروس عبدالملکیان یکی از شاعران مورد علاقه ام هست که تکلیفم هنوز با او مشخص نیستبعضی از اشعارش را بی حد دوست دارم و بعضی دیگر از متوسط هم کمتر هستند واین کتاب نسبت به قبلی هایی که خوانده بودم در همان رده متوسط بودبارانی که روزهابالای شهر ایستاده بودعاقبت باریدتو بعد سال‌ها به خانه‌ام می‌آمدی


 2. Mohammad Javad Mohammad Javad says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubنجاتم داد


 3. Mohammad Hanifeh Mohammad Hanifeh says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubقبلاً دو کتاب «پذیرفتن» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» رو از گروس عبدالملکیان خونده بودم و کمابیش دوست


 4. Pouria Roshani Pouria Roshani says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubحفره ها مجموعه شعر گروس عبدالملکیان نشر چشمه چاپ چهاردهم 82 صفحه تاریخ اتمام کتاب دوشنبه 3 مهر 1396بد نبود ارزشِ حدودِ چهل دقیقه وقت گذاشتن و خواندن را داشت اما شعری نداشت که حتی بیشتر از دو بار مایل به خواندنش باشم بعضی از شعرهایش هم برایم معنا و مفهومی نداشت و منظورش را نفهمیدم غم و جنون در بعضی شع


 5. Marzieh Torabi Marzieh Torabi says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویماین شعردر همان سطرهای اول گلوله خوردوگرنه تمام نمی‌شد


 6. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubدلم نیامد بگویم، این شعر، در همان سطر های اول گلوله خورد، وگرنه تمام نمیشد


 7. elham elham says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubمی خواستم بمانم ،رفتممی خواستم بروم ،ماندمنه رفتن مهم بود ونه ماندنمهممن بودمکه نبودم


 8. ZaRi ZaRi says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubحالا که رفته ای، بیابیا برویمبعد مرگت قدمی بزنیمماه را بیاوریمو پاهامان را تا ماهیان رودخانه دراز کنیمبعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایت بزنم کناربعدموهایت را از روی لب هایتلعنتیدستم از خواب بیرون مانده است


 9. Saman Saman says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubشعری خدای را شعری عاشقانه شعری ناممکن در این دیارـ ضیإ موحد می‌خواستم چیزی بنویسم درباره‌ی کتاب‌های چاپ اول این دیار و این که چرا


 10. مـحیا مـحیا says:

  حفره‌ها Kindle ↠ ´ Epub amateur sleuth.co حفره‌ها kindle, حفره‌ها Epubضعیف تر از کارهای قبلیش بودولی چندتا شعر عالی داشت که جبران همه چیز رو میکرد ــــــــــــــــــــــ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *